รูปภาพ กิจกรรม วันที่
การอบรมเตรียมความพร้อมนักวิจัยด้านสมุนไพร สู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์ 26 มกราคม 2566
การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่ความเป็น Global and Frontier Research University ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 มกราคม 2566
โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ: National and International Research and Innovation Awards EP1. "ถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองผู้เชี่ยวชาญ: การให้รางวัลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ" 23 มกราคม 2566
การสนับสนุนสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้จัดกิจกรรม New year New drive ดำเนินงานภายใต้โครงการ NU CoE: Get together & Great together 23 มกราคม 2566
กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะนิติศาสตร์ 19 มกราคม 2566
กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะสังคมศาสตร์ 16 มกราคม 2566
กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 มกราคม 2566
กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะมนุษยศาสตร์ 16 มกราคม 2566
“บพค. พบนักวิจัย ม.นเรศวร” 13 มกราคม 2566
กิจกรรม NU Research Lunch Talk Online ผ่านโปรแกรม ZOOM หัวข้อ การปิดโครงการและเบิกจ่ายเงินงวด 3 ทุน FF (รูปแบบใหม่ ตามแนวทาง สกสว.) 12 มกราคม 2566
กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะศึกษาศาสตร์ ภายใต้โครงการ NU Research and Innovation Clinic : NURIC 12 มกราคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 1/2566 10 มกราคม 2566
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและเว็บไซต์ 22 ธันวาคม 2565
แสดงความยินดีกับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 20 ธันวาคม 2565