รูปภาพ กิจกรรม วันที่
ม.นเรศวร ประชุมหารือการสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับสถาบัน K Agro-Innovate (KAI) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) 24 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวรสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกลุ่มสมุนไพรกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 23 พฤศจิกายน 2566
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2567 23 พฤศจิกายน 2566
ม.นเรศวร นำ 4 ผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 20 พฤศจิกายน 2566
“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมประเมินศักยภาพผลงานวิจัยตามเกณฑ์ประเมินเพื่อผลักดันและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 20 พฤศจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1/2567 17 พฤศจิกายน 2566
ประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่ความเป็น Global and Frontier Research University ประจำปี 2567 16 พฤศจิกายน 2566
“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 พฤศจิกายน 2566
“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” คณะสหเวชศาสตร์ 15 พฤศจิกายน 2566
การประชุมสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 13 พฤศจิกายน 2566
คณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) ครั้งที่ 2 1 พฤศจิกายน 2566
บรรยากาศงาน TECHINNOVATION SINGAPORE 2023 (IPI: Innovation Partner for Impact) 31 October to 2 November 2023 31 ตุลาคม 2566
การประชุมการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ดำเนินโครงการวิจัยและเบิกจ่ายเงินสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 30 ตุลาคม 2566
[NU Research World Cafe ครั้งที่ 1] รวมพลนักวิจัย จุดประกายไอเดียใหม่ สู่การสร้างเครือข่ายนักวิจัย มอนอ 19 ตุลาคม 2566
กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสรุป (ร่าง) กลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2566-2570 10 ตุลาคม 2566
[NU Research Lunch Talk] DRI@NU เปิดตัวกิจกรรมและสิทธิประโยชน์นักวิจัย ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้คลินิกวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (NURIC) 2 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2566 28 กันยายน 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดันวิจัย (และนวัตกรรม) ใช้ประโยชน์ : Critical and Analytical Thinking for Research (and Innovation) Utilization ครั้งที่ 4 25 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ใน 11 Accelerator Platforms ร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ กับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) (Memorandum of Intent: MOI) 22 กันยายน 2566
DRI@NU จัดกิจกรรม Workshop มุ่งพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง “Manuscript Writing Camp” รอบที่ 2: กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 กันยายน 2566
DRI@NU จัดกิจกรรม Workshop “Manuscript Writing Camp” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง 15 กันยายน 2566
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ Web Application (ต้นแบบ) การจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 13 กันยายน 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 9 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน” 29 สิงหาคม 2566
กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาให้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี และการขอรับใบอนุญาต 24 สิงหาคม 2566
นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ม.นเรศวร ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 19th Meeting of Consortium for Globalization of Chinese Medicine (CGCM) 22 สิงหาคม 2566
กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 21 สิงหาคม 2566
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 15 สิงหาคม 2566
ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรมปาฐกถาพิเศษและเสวนา จัดโดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)​ “Thailand Research Expo 2023: งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” 11 สิงหาคม 2566
ม.นเรศวร รับโล่เกียรติคุณการเป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปี 2566 10 สิงหาคม 2566
Executive Board RUN E-RUN 10 สิงหาคม 2566
นักวิจัย ม.นเรศวร ร่วมเสวนาและนำเสนอผลงานวิจัย ภายในบูธเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)​ ภายใต้ Theme “Roles of Research towards Net Zero Ambitions” 9 สิงหาคม 2566
แสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.นเรศวร หนึ่งในทีมวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565 8 สิงหาคม 2566
ม.นเรศวร ผนึกกับ 8 มหาวิทยาลัยไทยภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network, RUN) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 7 สิงหาคม 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร นำผลงานวิจัยจัดแสดงงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 7 สิงหาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2566 27 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ: University for Entrepreneurial Society" ผ่านเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19: Research and Innovation: Wisdom for Entrepreneurial Society and Internationaliz 25 กรกฎาคม 2566
Outstanding Award for Research of Naresuan University 2023 25 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19: Research and Innovation: Wisdom for Entrepreneurial Society and Internationalization” อย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 24 กรกฎาคม 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ 22 กรกฎาคม 2566
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสังคมที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และพื้นที่อย่างโดดเด่น: พญ.ปิยะชนก อึ้งภากรณ์" 13 กรกฎาคม 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะสหเวชศาสตร์ 8 กรกฎาคม 2566
การประชุม ติดตามผลการดำเนินงานสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ High tea High quality เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในปี 2566 ของ 22 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 กรกฎาคม 2566
กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดบรรยายในหัวข้อ “สิ่งที่นักวิจัยควรรู้ด้านการประเมินผลโครงการ Fundamental Fund” 5 กรกฎาคม 2566
กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรนเรศวร เอ็กซ์โป 2023 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมฯ (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 กรกฎาคม 2566
กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 20 The 20th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2023) 28 มิถุนายน 2566
4 มหาวิทยาลัยร่วมพลิกโฉม >> สร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัย 27 มิถุนายน 2566
Workshop "การเปลี่ยนการทบทวนวรรณกรรมให้เป็นงานวิจัย: Systematic review and meta-analysis" 26 มิถุนายน 2566
กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาระบบการให้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 22 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการเข้าพบหน่วยงานเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มการขอรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 3/2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 19 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC) ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 19 มิถุนายน 2566
กิจกรรม NU Research Lunch Talk Online ผ่านโปรแกรม ZOOM หัวข้อ การชี้แจง ทุนวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่ความเป็น Global and Frontier Research University ประจำปีงบประมาณ 2567 16 มิถุนายน 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED ร่วมหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกับ บริษัท SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED 13 มิถุนายน 2566
Tzu Chi University President Visits Naresuan University to Strengthen Academic and Research Bonds internationally. 9 มิถุนายน 2566
กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าตามมาตรา 53 7 มิถุนายน 2566
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางรังสี ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 6 มิถุนายน 2566
พิธีลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องความร่วมมือในการสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 มิถุนายน 2566
“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 26 พฤษภาคม 2566
“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) 25 พฤษภาคม 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดันวิจัย (และนวัตกรรม) ใช้ประโยชน์ : Critical and Analytical Thinking for Research (and Innovation) Utilization 23 พฤษภาคม 2566
"Coaching for Preparation of Research and Innovation Awards" 19 พฤษภาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ NRIC19 15 พฤษภาคม 2566
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC) 9 พฤษภาคม 2566
วช. - ม.นเรศวร ส่งมอบเสื้อเกราะกันกระสุนจากขยะพลาสติก แก่กองทัพภาคที่ 3 ให้กำลังพลใช้ป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยง 8 พฤษภาคม 2566
“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แนวทางบูรณาการแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)” 3 พฤษภาคม 2566
“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” 2 พฤษภาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2566 1 พฤษภาคม 2566
“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” 28 เมษายน 2566
พิธีปิดและการมอบวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 28 เมษายน 2566
ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงาน "บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยงานวิจัยและนวัตก 26 เมษายน 2566
ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำนักวิจัยภายใต้โครงการ Organic Tech Accelerator Platform: OTAP NU ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง (Research Pitching) 26 เมษายน 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 อบรมระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting 24 เมษายน 2566
การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 19 เมษายน 2566
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) คณะเภสัชศาสตร์ 11 เมษายน 2566
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) คณะเกษตรศาสตร์ฯ 10 เมษายน 2566
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) 7 เมษายน 2566
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) 4 เมษายน 2566
การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 4 เมษายน 2566
ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือวิจัยหลอดเก็บกับคณะนักวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ และผู้ประกอบการร่วมวิจัย บริษัท วี เมด เเล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด 3 เมษายน 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 1 เมษายน 2566
การอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ "How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals" ภายใต้โครงการ Developing Global and Frontier Research University through Potential NU Researchers 31 มีนาคม 2566
#NU2Japan2023 Kanazawa University (KU), Japan 30 มีนาคม 2566
การอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ "How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals" ภายใต้โครงการ Developing Global and Frontier Research University through Potential NU Researchers 29 มีนาคม 2566
การอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ "How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals" ภายใต้โครงการ Developing Global and Frontier Research University through Potential NU Researchers 28 มีนาคม 2566
Shinshu University (SU), Matsumoto and Nagano campuses, Japan 28 มีนาคม 2566
การอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ "How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals" ภายใต้โครงการ Developing Global and Frontier Research University through Potential NU Researchers 27 มีนาคม 2566
NU2Japan2023 27 มีนาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 2/2566 24 มีนาคม 2566
การประชุมหารือเจาะลึกแนวทางสนับสนุนทุน และการนำเสนอผลงานด้านการแพทย์และสุขภาพ 23 มีนาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2566 17 มีนาคม 2566
การประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โปรแกรม 25 แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 15 มีนาคม 2566
การเสวนา “วิจักษ์ วิพากษ์ วิจัย: การตั้งโจทย์และทิศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาวะความไม่แน่นอน” 8 มีนาคม 2566
โครงการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนภายใน ระดับกองหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 มีนาคม 2566
โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ: National and International Research and Innovation Awards EP. 06 24 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการ NU CoE: Get together & Great together 22 กุมภาพันธ์ 2566
ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงสู่การตอบโจทย์สำคัญของประเทศ 19 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ: National and International Research and Innovation Awards EP.05 17 กุมภาพันธ์ 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดันวิจัย (และนวัตกรรม) ใช้ประโยชน์ : Critical and Analytical Thinking for Research (and Innovation) Utilization 16 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ: National and International Research and Innovation Awards EP.04 10 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่าน video conference 8 กุมภาพันธ์ 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และนางเจนจิต นาคปรีชา ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จัดแสดงในงา 4 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 4 กุมภาพันธ์ 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 2 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรม Workshop หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร” 27 มกราคม 2566
โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ: National and International Research and Innovation Awards EP2 "มุมมอง แนวคิด เส้นทาง: นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" 27 มกราคม 2566
การอบรมเตรียมความพร้อมนักวิจัยด้านสมุนไพร สู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์ 26 มกราคม 2566
การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่ความเป็น Global and Frontier Research University ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 มกราคม 2566
โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ: National and International Research and Innovation Awards EP1. "ถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองผู้เชี่ยวชาญ: การให้รางวัลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ" 23 มกราคม 2566
การสนับสนุนสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้จัดกิจกรรม New year New drive ดำเนินงานภายใต้โครงการ NU CoE: Get together & Great together 23 มกราคม 2566
กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะนิติศาสตร์ 19 มกราคม 2566
กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะสังคมศาสตร์ 16 มกราคม 2566
กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 มกราคม 2566
กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะมนุษยศาสตร์ 16 มกราคม 2566
“บพค. พบนักวิจัย ม.นเรศวร” 13 มกราคม 2566
กิจกรรม NU Research Lunch Talk Online ผ่านโปรแกรม ZOOM หัวข้อ การปิดโครงการและเบิกจ่ายเงินงวด 3 ทุน FF (รูปแบบใหม่ ตามแนวทาง สกสว.) 12 มกราคม 2566
กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะศึกษาศาสตร์ ภายใต้โครงการ NU Research and Innovation Clinic : NURIC 12 มกราคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 1/2566 10 มกราคม 2566
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและเว็บไซต์ 22 ธันวาคม 2565
แสดงความยินดีกับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 20 ธันวาคม 2565