ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรม KM : เพื่อพลิกโฉมการบริหารจัดการงานวิจัย ม.นเรศวร และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง

31 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด :

🟠มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรม KM : เพื่อพลิกโฉมการบริหารจัดการงานวิจัย ม.นเรศวร และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง

——

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม นางเจนจิต นาคปรีชา ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม คณะอนุกรรมการเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (16 สถาบัน) คณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ และเจ้าหน้าที่กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ

- “การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

โดย รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- “การบริหารจัดการงานวิจัย ของ สำนักงานบริหารงานวิจัย”

โดย รศ.ดร.นพดล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

- “Entrepreneurial Mindset” โดย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การเยี่ยมชม โรงงานต้นแบบ และ Inno Store อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การถอดบทเรียนการบริหารจัดการงานวิจัย ระดับคณะ” โดยการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จ และความภูมิใจในการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ต้องพัฒนา (เชิงสร้างสรรค์ ที่เริ่มทำได้เอง) และพูดคุยประเด็นที่ควรปรับปรุงและพัฒนา โดยตัวแทนจาก 4 คณะวิชา ประกอบด้วย

1.คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2.คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ผศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต รองคณบดีฝ่ายวิจัย

3.คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.พรธเนศ สีนาคผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนกลยุทธ์การวิจัย

4.คณะเภสัชศาสตร์ นส.ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต ผู้ประสานงานวิจัย

ในระหว่างวันที่ 31 พค. – 1 มิย. 2567 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จังหวัดเชียงใหม่