ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

NU Coe Workshop : Ep.1 Find your distinctive competencies that create a unique proposition

24 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด :

NU Coe Workshop : Ep.1 Find your distinctive competencies that create a unique proposition

24 พฤษภาคม 2567 กองการวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม NU Coe Workshop :Ep.1 Find your distinctive competencies that create a unique proposition ณ Gearlaxy Space คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม (CEO และ Co-founder ZTURS) เป็นวิทยากร ซึ่งมีประสบการณ์ และตัวอย่างความสำเร็จมาแบ่งปันให้กับสถานวิจัย โดยมีเทคนิคการหาความแตกต่าง นำมาสร้างเป็นความโดดเด่นของบริษัทลำดับต้นๆ ของไทย และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนความเลิศของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยในครั้งนี้มุ่งสร้างจุดเปลี่ยนให้กับสถานวิจัยในการพัฒนาความโดดเด่น รวมถึงนำความรู้ เทคนิค ตัวอย่างความสำเร็จ ไปปรับใช้กับสถานวิจัย เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

📌 ติดตาม - ข่าวสารกองการวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร: https://linktr.ee/dri_nu

#DRI_NU

#NUResearchandInnovation

#NaresuanUniversity