ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสรุป (ร่าง) กลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2566-2570

10 ตุลาคม 2566
รายละเอียด :

กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสรุป (ร่าง) กลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2566-2570

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม นำเสนอร่างกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2566-2570 และได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐ ธนาดิเรก ให้ข้อเสนอแนะ และร่างแพลตฟอร์มการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยดำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับกองแผนงาน และกองถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ