ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

NU Research Lunch Talk หัวข้อ "TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไรกับนักวิจัย ?"

15 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด :

[NU Research Lunch Talk]

"TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไรกับนักวิจัย ?"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม NU Research Lunch Talk หัวข้อ "TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไรกับนักวิจัย ?" ผ่านระบบ Zoom Online โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากร

การจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้นักวิจัยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขั้นตอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาระสำคัญ ขั้นตอน กรอบระยะเวลา และสิ่งที่นักวิจัยต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 หรือ TRIUP ACT รวมถึงแนวทางการจัดสรรผลประโยชน์ และระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป