ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567

20 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด :

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567

————————————————————

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวนทั้งสิ้น 56 คน ในระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้น และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

โดย : งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC)

https://www.mis.research.nu.ac.th/ibc/index.php