ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การฝึกอบรมการใช้งานระบบ Web Application (ต้นแบบ) การจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์

13 กันยายน 2566
รายละเอียด :

 กองการวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Web Application (ต้นแบบ) การจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ดูแลระบบ นักวิทยาศาสตร์ นิสิต/บุคลากรในมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 32 คน