ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2567

25 เมษายน 2567
รายละเอียด :

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2567

-

วันที่ 25 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 301 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่ความเป็น Global and Frontier Research University พิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ Fundamental Fund ปี 2567 (รอบที่ 2) การประชาสัมพันธ์รางวัลผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสังคม หรือผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และพื้นที่อย่างโดดเด่น: รางวัล พญ.ปิยะชนก อึ้งภากรณ์ รายงานผลการเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 การเตรียมความพร้อมในการประเมินความพร้อมการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Readiness)