ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : ดูทั้งหมด

NUIBC01-1 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
NUIBC01-2 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
NUIBC01-3 บันทึกข้อความแจ้งการอนุมัติใช้สถานที่ในการดำเนินงานวิจัย/บริการวิชาการ
NUIBC04 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จุลินทรีย์ก่อโรค แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ ระหว่างสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
NUIBC05 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
NUIBC06 บันทึกข้อความขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
NUIBC07 บันทึกข้อความขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
NUIBC08 บันทึกข้อความขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
NUIBC09 บันทึกข้อความขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
NUIBC10 บันทึกข้อความขอปิดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการวิจัยนอกสถานที่ (ไปเฉพาะบุคคล ไม่มีการขนส่งตัวอย่าง/เชื้อ เข้าและออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร)

ข่าวสาร : ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2
16 มิถุนายน 2567

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัย ทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
9 มิถุนายน 2567

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัย ทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร
16 พฤษภาคม 2567