ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

กิจกรรม "Research Meeting Road Show" คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

16 มกราคม 2023
รายละเอียด :

วันที่ 16 มกราคม 2566 กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม "Research Meeting Road Show" ภายใต้โครงการ NU Research and Innovation Clinic : NURIC ณ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารกองการวิจัยและนวัตกรรม และกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้บริหารคณะ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเปิดช่องทางในการสื่อสารนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ภารกิจหน่วยงานด้านการวิจัย และรับฟังความคิดเห็นจากนักวิจัย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์นักวิจัยทางกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป