ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 2 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

2 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด :

“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 2 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 2 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมี ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักกระบวนการ จัดกิจกรรมบูรณาการของศาสตร์ทุกศาสตร์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีด้านความปลอดภัย โดยกระบวนการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมนี้ดำเนินการตามหลักการของ BBS (Behavior-Based Safety) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่สามารถทำได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องบังคับ

ในการนี้ ดร.พาชื่น โพทัพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้ให้เกียรติเปิดการอบรมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีบุคลากร และนิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์ สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 67 คน

โดย....งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยด้านสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.mis.research.nu.ac.th/clsc/index.php

ฐานข้อมูลความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ESPReL Knowledge Platform สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://labsafety.nrct.go.th/site/index