ระบบสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ข่าวสาร : ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส.”
21 ธันวาคม 2566

กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาให้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี และการขอรับใบอนุญาต
24 สิงหาคม 2566

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางรังสี ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6 มิถุนายน 2566

โปสเตอร์ / อินโฟกราฟฟิกส์ : ดูทั้งหมด