ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

21 สิงหาคม 2566
รายละเอียด :

กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ดูแลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากทุกหน่วยงาน, กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ, อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และกองแผนงาน

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดี กล่าวทักทายและมอบนโยบายเพื่อมุ่งสู่การเป็น University for Entrepreneurial Society (online) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรกระบวนการในการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก คุณเชิญพร เต็งอำนวย (รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) บรรยายในหัวข้อ "มุมมองของภาคเอกชนด้านการพัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์" (online)

จากโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันจัดทำ ร่าง แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และจะได้นำ ไป implement ในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ได้ตั้งร่วมกันไว้ต่อไป