เปิดรับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2569

9 กรกฎาคม 2567
อ่านจำนวน 22 ครั้ง


รายละเอียด :

เปิดรับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2569

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - จนถึง 2 สิงหาคม 2567

ประเภทการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

กลุ่มที่ 1 โครงการวิจัยส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่

กลุ่มที่ 2 โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Multi-year 2-3 ปี) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่เสนอขอทั้งหมด)

- ประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

- ประเภทโครงการเพื่อพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบหรือศูนย์ทดสอบ

- ประเภทโครงการเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสังคม ชุมชนหรือเชิงนโยบาย

กลุ่มที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (นักวิจัยทั่วไป)

- ประเภทโครงการ 1 ปี

- ประเภท Multi-year 2-3 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณที่เสนอขอทั้งหมด)

นักวิจัยกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการได้ที่ ระบบบริหารโครงการวิจัย

ขั้นตอนการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

  1. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

  1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
  • ข้อเสนอโครงการวิจัย
  • แบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
  • แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณการแตกตัวคูณ
  1. กรอกข้อเสนอโครงการวิจัยและแนบไฟล์เอกสารได้ที่ https://dri.research.nu.ac.th/rass/index.aspx