ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

บรรยากาศกิจกรรม Innovative Local Food for NCDs กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Platform) การพัฒนาเมนูอาหารโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสู่อาหารสำหรับผู้ป่วย ที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบาก และผู้ป่วย NCDs

23 มีนาคม 2567
รายละเอียด :

บรรยากาศกิจกรรม Innovative Local Food for NCDs กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Platform) การพัฒนาเมนูอาหารโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสู่อาหารสำหรับผู้ป่วย ที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบาก และผู้ป่วย NCDs ภายใต้โครงการ การขยายผลและกำลังการผลิตอาหารพื้นบ้านภาคเหนือสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากและกลุ่มโรค NCDs สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง

ภาคเช้าพบกับการบรรยาย หัวข้อ

๐ การต่อยอดนวัตกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบนวัตกรรมยุค New Normal

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ

๐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาหารท้องถิ่นสู่อาหารผู้สูงอายุเชิงพาณิชย์”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

๐ การนำเสนอระบบนิเวศด้านอุตสาหกรรมอาหาร

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์

ภาคบ่ายกิจกรรม Workshop การสร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ

โดย คุณศศิกานต์ ศรีสังข์ และคุณเอกวัฒน์ พันธาสุ

และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงานฯ

หน่วยงานร่วมจัด

- หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ Food Innovation and Packaging Center: FIN

- Organic Tech Accelerator Platform: OTAP NU

- เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) มหาวิทยาลัยนเรศวร

#PMUC #CMU #NU #FIN #OTAPNU #FoodnnopolisChiangmaiUniversity #FoodInnopolisNU