ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โปรแกรม 25 แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

15 มีนาคม 2566
รายละเอียด :

วันที่ 15 มีนาคม 2566 กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โปรแกรม 25 แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารมหาธรรมราชาโซน A