ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย

21 มีนาคม 2567
รายละเอียด :

กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุน พัฒนา และผลักดันงานวิจัย ส่วนประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

วันที่ 21 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุน พัฒนา และผลักดันงานวิจัย ส่วนประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ เภสัชกรอาทิตย์ พันเดช ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง

ภาคเช้า กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุน พัฒนา และผลักดันงานวิจัย ส่วนประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ภาคบ่ายกิจกรรมให้คำปรึกษาการสนับสนุนผลงานวิจัย และนวัตกรรมส่วนประกอบอาหาร และอาหารมูลค่าสูง สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือกับเครือข่ายให้คำปรึกษานักวิจัยด้านอาหาร เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม