ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ม.นเรศวร ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 19th Meeting of Consortium for Globalization of Chinese Medicine (CGCM)

22 สิงหาคม 2566
รายละเอียด :

นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ม.นเรศวร ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 19th Meeting of Consortium for Globalization of Chinese Medicine (CGCM)

เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2566 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ภญ.สุภาวดี พาหิระ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ และดร.นันทิกา พรหมมี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentations) และนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) อีกทั้งยังร่วมเป็น Co-Chairman และเป็นผู้ร่วมอภิปราย (Panelist) ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 19th Meeting of Consortium for Globalization of Chinese Medicine (CGCM)

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ ได้รับเกียรติทำหน้าที่แทน ตัวแทน Prof.Zhang Chairman ในการสรุปผลการนำเสนอผลงานของห้อง Natural productII ในการสรุปผลงานวิจัยทั้งหมด 55 เรื่อง จาก 553 เรื่อง ในห้อง Grand ballroom

จัดโดย Consortium for Globalization of Chinese Medicine (CGCM) ร่วมกับ Chengdu University of Traditional Chinese Medicine ณ Felton Gloria Grand Hotel เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยงานประชุมวิชาการดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Traditional Chinese Medicine และนานาประเทศในเครือข่ายทั้งทางวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพร อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างโอกาส ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ นักวิจัยจาก ม.นเรศวร ทั้ง 3 ท่านได้รับการสนับสนุนสิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนภายใต้การเป็นสมาชิก Consortium for Globalization of Chinese Medicine (CGCM) ของมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: ดร.นันทิกา พรหมมี