ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. 2566 25 กุมภาพันธ์ 2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต พ.ศ.2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 3 กุมภาพันธ์ 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต พ.ศ.2558 27 มิถุนายน 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2554 5 กรกฎาคม 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพพ.ศ.2553 4 พฤศจิกายน 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2549 8 กุมภาพันธ์ 2549