ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

กองการวิจัยและนวัตกรรม X หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผนึกกำลังรวบรวมผลงานวิจัยจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ธีม “The Art of NU Research Exhibition”

20 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด :

กองการวิจัยและนวัตกรรม X หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผนึกกำลังรวบรวมผลงานวิจัยจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ธีม “The Art of NU Research Exhibition”

———

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เยี่ยมชมผลงานวิจัยด้านศิลปะ “The Art of NU Research Exhibition” ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านศิลปะทุกแขนง นำเสนอกระบวนการทำงาน การศึกษาค้นคว้าในมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของนักวิจัยสู่สาธารณชน และเพื่อมุ่งประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต ผู้สนใจทั่วไป ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านศิลปะต่อไป

📆จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67

⏰เวลา: 08:30 - 16:30 น. (เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

📍 ณ ชั้น 1 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารวิสุทธิกษัตริย์

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://goo.gl/maps/uUquhcfHeUJuDJus