ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

9 กันยายน 2566
รายละเอียด :

👥️ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC) 
————————————————————
🧬จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 93 คน ประกอบด้วย นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 19 คน นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 58 คน 
นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 คน ในระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุมมหาราช 2 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้น และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป


🗣 โดย : งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety)