ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

คณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) ครั้งที่ 2

1 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียด :

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) ครั้งที่ 2 ตามนโยบายและการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (พ.ศ.2566 - 2570) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “เพื่อเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงเรื่องการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกับการจัดสรรทุนวิจัย วช. สร้างความตระหนักและมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง”

ในการนี้ รศ.ดร.นพวรรณ บุญชู ผู้อำนายการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาชีวเคมี ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานการดำเนินงาน ตรวจประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ณ ห้องภาควิชาชีวเคมี MD 134 ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ มีห้องปฏิบัติการของคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมิน จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการกลางชีวเคมี MD 346 และ ห้องเครื่องมือกลางชีวเคมี 1 MD 340/1

โดย....งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.mis.research.nu.ac.th/clsc/index.php

*ฐานข้อมูลความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ESPReL Knowledge Platform สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://labsafety.nrct.go.th/site/index*

SMART LAB

ระบบดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

แบบไร้รอยต่อ สู่การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยไทยอย่างยั่งยืน https://smartlabsafety.nrct.go.th/