เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ (ภารกิจด้านวิจัย) ณ ต่างประเทศและขออนุมัติงบประมาณการเดินทาง
2. ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ
3. แบบ Check List รายการเอกสารแนบการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ
4. ขอรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ
5. แบบฟอร์มรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการด้านวิจัย ณ ต่างประเทศ
6. ขอนำส่งแบบฟอร์มสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ครึ่งหนึ่งจากมหาวิทยาลัย
7. แบบฟอร์มสมัครเพื่อการขอรับทุนสนับสนุน ในการเดินไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ครึ่งหนึ่งจากมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

1. มหาวิทยาลัยจะให้ทุนสนับสนุน ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หลังจากที่นักวิจัยเดินทางไปปฏิบัติราชการกลับมาแล้วเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศฯ

3. เป็นความรู้ใหม่ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอน

4. เป็นนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์กับประชาชน

5. ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of science