บุคลากรทั้งหมด
25
ลำดับที่ รายการข้อมูล จำนวน
1. ข้าราชการ 1
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) 6
3. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 16
4. พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน) 2
5. พนักงานราชการ (เงินรายได้) 0
6. ลูกจ้างชั่วคราว (เงินโครงการ) 0
ลำดับที่ รายการข้อมูลสังกัด จำนวน
1. ผู้บริหาร 1
2. ฝ่ายอำนวยการ 5
3. จัดการมาตรฐานและเครือข่าย 9
4. วิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน 5
5. เผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย 5
ลำดับที่ รายการข้อมูล จำนวน
1. ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 1
2. ระดับปฏิบัติการ 23
3. ระดับชำนาญการ 1
4. ระดับชำนาญการพิเศษ 0
5. ระดับเชี่ยวชาญ 0
6. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 0

ระดับการศึกษา

13 ปริญญาตรี

12 ปริญญาโท

0 ปริญญาเอก

รายการข้อมูลตำแหน่ง

ลำดับที่ รายการข้อมูล จำนวน
1. ผู้บริหาร 1
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1
4. นักวิชาการพัสดุ 1
5. เจ้าหน้าที่วิจัย 3
6. นักประชาสัมพันธ์ 1
7. นักวิชาการศึกษา 4
8. นักวิทยาศาสตร์ 1
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
10. นักวิจัย 1