ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะสหเวชศาสตร์

8 มิถุนายน 2567
รายละเอียด :

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะสหเวชศาสตร์

——

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะสหเวชศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน ในระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 17.00 น.ห้อง AHS 3405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้น และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

โดย : งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC) และคณะสหเวชศาสตร์

https://www.mis.research.nu.ac.th/ibc/index.php