ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ NRIC19

15 พฤษภาคม 2023
รายละเอียด :

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม BEC6203 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อ (ร่าง) กำหนดการ และ พิจารณารูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 19 การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Oral/Poster Presentation