ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การเสวนา “วิจักษ์ วิพากษ์ วิจัย: การตั้งโจทย์และทิศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาวะความไม่แน่นอน”

8 มีนาคม 2566
รายละเอียด :

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเสวนา “วิจักษ์ วิพากษ์ วิจัย: การตั้งโจทย์และทิศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาวะความไม่แน่นอน” และการเสวนาเรื่อง “พลังสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับทิศทางการให้ทุนวิจัยพื้นฐาน (FF)” กล่าวเปิดการอบรมโดย ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการฯ (สกสว.) นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำเนินรายการโดย ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ณ ห้องประชุม BEC 6201 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร