หัวข้อ วันที่
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กองการวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับปรับปรุง 2567) 16 พฤษภาคม 2567
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กองการวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับปรับปรุง 2566) 9 เมษายน 2567
คู่มือการการพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัย เพื่อรองรับการตั้งลูกหนี้และการเบิกจ่ายเงินงวดวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2566
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัยสำหรับผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับปรับปรุง2566) 11 กรกฎาคม 2566
คู่มือการตรวจสอบข้อมูลของวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS และ SJR 15 กุมภาพันธ์ 2566
คู่มือการคำนวณงบประมาณ (บพค.) 16 กรกฎาคม 2564
คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม บพข. 16 กรกฎาคม 2564
คู่มือผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย สวก. ปี 2563 16 กรกฎาคม 2564
คู่มือการปฏิบัติงานหนังสือราชการ ของกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 มกราคม 2564
คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 ตุลาคม 2563
คู่มือนักวิจัย 1 ตุลาคม 2563