ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2566

1 พฤษภาคม 2023
รายละเอียด :

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม AG2203 ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อเสนอแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2568 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก ประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 "Research and Innovation: Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization" และพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฯลฯ