ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การประชุม Pitching งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

11 มิถุนายน 2567
รายละเอียด :

การประชุม Pitching งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

11 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวการต้อนรับ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ในการประชุม Pitching งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลายและสามารถนำมาต่อยอดแนวธุรกิจ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้านเทคโนโลยีเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์และวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ สัตว์เลี้ยงรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง และเทคโนโลยีดิจิตอล ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของผู้บริโภคทุกช่วงวัยในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Wellness, Household, toiletry, Personal care, Pet care, และ functional food products

โดยมีนักวิจัยร่วมนำเสนอ Pitching ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชากร คอนดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ชัยจำรัส คณะวิทยาศาสตร์

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา นุ่มท้วม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ และ ผศ.ดร.มยุรี กระจายกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม