ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรกองการวิจัยและนวัตกรรม

7 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด :

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรกองการวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมกองการวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา โซน A เพื่อสร้างความเข้าใจในการกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

งานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร