ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety)"

2 เมษายน 2567
รายละเอียด :

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety)"

วันที่ 2 เมษายน 2567 กองการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ณ ห้องประชุมหรรษนันท์ 2 โรงแรมหรรษนันท์ พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ณิชากร คอนดี ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเปิดการอบรมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีบุคลากร และนิสิตจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 33 คน

โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักกระบวนกร ดร.จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์ และคุณสุวดี มีมาก จัดกิจกรรมบูรณาการของศาสตร์ทุกศาสตร์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีด้านความปลอดภัย โดยกระบวนการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมนี้ดำเนินการตามหลักการของ BBS (Behavior-Based Safety) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่สามารถทำได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องบังคับ

โดย....งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยด้านสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.mis.research.nu.ac.th/clsc/index.php