ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

DRI@NU จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นให้นักวิจัยเขียนโครงการได้ นำเสนอโครงการเป็น สู่การได้รับทุนวิจัยและต่อยอดผลงานเพื่อใช้ประโยชน์ได้

15 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด :

DRI@NU จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นให้นักวิจัยเขียนโครงการได้ นำเสนอโครงการเป็น สู่การได้รับทุนวิจัยและต่อยอดผลงานเพื่อใช้ประโยชน์ได้

-

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กองการวิจัยและนวัตกรรม และคลินิกวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงบรรยาย/ปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้โดนใจสู่การต่อยอดและใช้ประโยชน์" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม และดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นกรรมการให้ความคิดเห็นการนำเสนอผลงาน โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 60 คน ณ Main Conference room มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันในเรื่องของการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ตรงประเด็นและมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้นักวิจัยเขียนโครงการได้ตรงจุด และนำเสนอโครงการเป็นให้ตรงใจสู่การได้รับทุนวิจัยและต่อยอดผลงานเพื่อใช้ประโยชน์ได้ ลักษณะกิจกรรมเป็นทั้งรูปแบบบรรยายเพื่อให้เห็นแนวทางและวิธีการ และการลงมือปฏิบัติและนำเสนอเพื่อให้ทดลองจริง โดยมีวิทยากรให้ความคิดเห็นอย่างรอบด้าน