ข้อมูลห้องปฏิบัติการ : ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมาตรฐาน ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565 (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)


ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ข่าวสาร : ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation : phase 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
25 ตุลาคม 2565

การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation : phase 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
25 ตุลาคม 2565

การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation : phase 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
26 ตุลาคม 2565

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 1 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12 กุมภาพันธ์ 2567