บุคลากรในสังกัด กองการวิจัยและนวัตกรรม

นางเจนจิต นาคปรีชา

ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม

055-968888
jenjitn@nu.ac.th

ฝ่ายอำนวยการ

นางกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055-968743
kanruetaie@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางณิชนันทน์ ฟักบัว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055-968746
onpreeyat@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวประดารัตน์ เปพะนัส

นักวิชาการเงินและบัญชี

055-968743
pradaratp@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวเพ็ญพร ประไพพิณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055-968713
penpornp@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวมัทนา นาคสิงห์

นักวิชาการพัสดุ

055-968729
mattanan@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวเตือนใจ ช่วงสิงห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055-968640
tuanhaic@nu.ac.th
รับผิดชอบ :


งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย

นายธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ

หัวหน้างานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย

0-5596-8752
thanakornt@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวสิริกานต์ มุ่ยจันตา

เจ้าหน้าที่วิจัย

0-5596-8752
sirikanm@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวนภัสวรรณ ฉ่ำคร้าม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-5596-8642
napatsawanc@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวอารยา อินเลื่อม

เจ้าหน้าที่วิจัย

0-5596-8721
arayai@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวจุฬาวรรณ อ่อนอิ่ม

เจ้าหน้าที่วิจัย

055-968721
jurawano@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวธนัญญา เสริมชูธรรม

นักวิชาการศึกษา

0-5596-8637
thananyac@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางวิภาดา บุญส่งแท้

นักวิทยาศาสตร์

0-5596-968745
wiphadab@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-5596-8604
prangtipk@nu.ac.th
รับผิดชอบ :


งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน

นายยุทธนา สงนรินทร์

หัวหน้างานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน

055-968636
yuttanas@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวพิมพ์ลดา สิงหเรศ

นักวิจัย

0-5596-8786
pimladas@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวธีราพร ขวัญคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055-968636
teerapornkw@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055-968614
montirac@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวจริยา จริยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055-968786
jariyaj@nu.ac.th
รับผิดชอบ :


งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย

นายภวัต ภาชนะ

หัวหน้างานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย

055-968788
bhavatab@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวสุภัชญา เครือออน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-5596-8641
supatchayakr@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาววานิชญา บุตรมางกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-5596-8641
wanitchayab@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางสาวศิริพร ขัติยะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-5596-8634
siripornkh@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นางกฤษฏิ์พิชชา เกตุจ้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055-968634
kishphitchah@nu.ac.th
รับผิดชอบ :

นายยงยุทธ บ่อแก้ว

นักวิชาการศึกษา

055-968715
yongyutb@nu.ac.th
รับผิดชอบ :