ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัสดุการแพทย์

16 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด :

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัสดุการแพทย์ และห้องปฏิบัติการ Smart Lab

___

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัสดุการแพทย์ และห้องปฏิบัติการ Smart Lab ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยวัตถุประสงค์ในการหารือในครั้งนี้เพื่อ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัสดุการแพทย์ และห้องปฏิบัติการ Smart Lab โดยความร่วมมือในการวิจัยร่วมในลักษณะของ Mutt-center clinical study จากความเข้มแข็งที่มีองค์ความรู้พื้นฐานในการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรมีศักยภาพในการเป็น Hub ทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการให้ความรู้ผ่านการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกลไกของโรงเรียนแพทย์