ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

DRI@NU จัดกิจกรรมการอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วย Objective and Key Results: OKRs "

27 มีนาคม 2567
รายละเอียด :

DRI@NU จัดกิจกรรมการอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วย Objective and Key Results: OKRs "

วันที่ 27 มีนาคม 2567 กองการวิจัยและนวัตกรรม และคลินิกวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วย Objective and Key Results: OKRs " ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (OM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นวิทยากร และในโอกาสนี้ ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติกล่าวการต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม โดยมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกว่า 170 คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารโครงการวิจัย ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยใช้ OKRs และสามารถทราบถึงการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน