ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ม.นเรศวร ร่วมแสดงความยินดีกับ 4 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

2 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด :

ม.นเรศวร ร่วมแสดงความยินดีกับ 4 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

-

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม นางเจนจิต นาคปรีชา ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม และนายภวัต ภาชนะ หัวหน้างานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

4 นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลฯ ดังนี้

⭐️ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย #ระดับดีมาก สาขาปรัชญา ผลงานวิจัยเรื่อง “เพลงปี่มังคละ: การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ทางดนตรี เพื่อการอนุรักษ์และการต่อยอดองค์ความรู้ทางดนตรีอย่างยั่งยืน” (The “Pi-Mangkhala Music”: An Analysis and Music Creation for Preserving Local Wisdom and for Building on the Music Knowledge Outcome to Reinforce a Culture-based Sustainable Society)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู

⭐️ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย #ระดับดี ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการปลูกยาสูบและแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกและอาชีพทดแทนการปลูกยาสูบของชาวไร่ยาสูบในประเทศไทย” (The Impacts of Tobacco Cultivation and Alternative Crop and Livelihood Promotion for Tobacco Farmers in Thailand)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

2. นางสาวกันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง

⭐️ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น #ระดับดี“ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานวิจัยเรื่อง "หลอดเก็บเลือดอินโนเมดชนิดสุญญากาศสาหรับเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อตรวจวัดน้าตาลและสารชีวเคมีทางห้องปฏิบัติการทางการเเพทย์”

(Innomed, Vacuum Blood Collection Tubes for Glucose and

Biochemical Tests in Clinical Laboratories)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล

2. นางสาวขวัญดาว มูลหล้า

3. นายเอนก ธนก้องกิจกุล

4. นางเรณู วิริยะประสิทธิ์

5. ดร.นภาพร อภิรัฐเมธีกุล

⭐️ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ #ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการพัฒนากังหันลมนอกชายฝั่งในประเทศไทย”

(Towards Environmental Impact Assessment on the Protection of Marine Ecosystems from Offshore Wind Power Development in Thailand)

โดย : ดร.สุชานัน หรรษอุดม

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลด้านการวิจัยที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการและวิจัยระดับประเทศ และเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักวิจัยที่ได้รับ ซึ่งเกิดจากการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา ในการอุทิศตนและมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง

ปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล กรุณาออกแบบโล่ที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลฯ และบนโล่มี QR Code คลิปวิดีโอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย