ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)”

2 พฤษภาคม 2566
รายละเอียด :

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) ตามนโยบายและการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (พ.ศ.2566 - 2570) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “เพื่อเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงเรื่องการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกับการจัดสรรทุนวิจัย วช. สร้างความตระหนักและมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง”

ผศ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานการดำเนินงาน ตรวจประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ มีห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมการตรวจประเมิน จำนวน 3 ห้อง ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีพื้นฐาน 1

2. ห้องปฏิบัติการชีวอนามัยระดับ 2

3. ห้องปฏิบัติการทางเคมี

โดย....งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.mis.research.nu.ac.th/clsc/index.php

ฐานข้อมูลความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ESPReL Knowledge Platform สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://labsafety.nrct.go.th/site/index