ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ม.นเรศวร ร่วมประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 4 มหาวิทยาลัย [NU, CU, BUU ,UP] เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย

9 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด :

ม.นเรศวร ร่วมประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 4 มหาวิทยาลัย [NU, CU, BUU ,UP] เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม นางเจนจิต นาคปรีชา ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยงานวิจัย 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยงานวิจัย โดยได้ร่วมกันพัฒนาหัวข้อวิจัยเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของชุมชนและสังคม ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันจากคู่มหาวิทยาลัยในการให้ทุนวิจัยร่วมกัน โดยแต่ละโครงการวิจัยจะเชิญนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนำในต่างประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการการแก้ปัญหาของสังคมสมัยใหม่ และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายวิจัยระดับท้องถิ่นสู่เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ และมีเป้าหมายให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศไทยกรณีศึกษาเมืองพิษณุโลกบนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มุ่งเน้นการดึงดูดการตั้งถิ่นฐานของประชากรวัยทำงานและส่งเสริมการทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดย อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินเสวนาโดย อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยได้มีการหารือเพิ่มเติมเพื่อสร้างความร่วมมือและขยายผลโครงการในระยะต่อไป