ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

3 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด :

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

———

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ณ ห้องประชุม SC1 - 311 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้น และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป