ข่าวทุนวิจัย

ปฏิทินการเปิดรับทุน
ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด


ข่าวการประกวด/เสนอขอรับรางวัลด้านการวิจัย : ดูทั้งหมด

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

service-image

Monthly Publication January 2023 : ดูทั้งหมด


ข่าวสาร : ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์"การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ
20 มีนาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3
15 มีนาคม 2566 อ่าน 2 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ The 7th UTCC National Conference ครั้งที่ 7
15 มีนาคม 2566 อ่าน 112 ครั้ง

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1
15 มีนาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20
6 มีนาคม 2566 อ่าน 1 ครั้ง


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


การประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โปรแกรม 25 แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
15 มีนาคม 2566

การเสวนา “วิจักษ์ วิพากษ์ วิจัย: การตั้งโจทย์และทิศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาวะความไม่แน่นอน”
8 มีนาคม 2566

โครงการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนภายใน ระดับกองหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 มีนาคม 2566