ข่าวทุนวิจัย

ปฏิทินการเปิดรับทุน
ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด


ข่าวการประกวด/เสนอขอรับรางวัลด้านการวิจัย : ดูทั้งหมด

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

service-image

Monthly Publication 2022 : ดูทั้งหมด


ข่าวสาร : ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


การอบรมเตรียมความพร้อมนักวิจัยด้านสมุนไพร สู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์
26 มกราคม 2566

การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่ความเป็น Global and Frontier Research University ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ: National and International Research and Innovation Awards EP1. "ถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองผู้เชี่ยวชาญ: การให้รางวัลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ"
23 มกราคม 2566