ข่าวทุนวิจัย

ปฏิทินการเปิดรับทุน
ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ขณะนี้ยังไม่มีข่าวการจัดกิจกรรมที่เปิดให้เข้าร่วม

ข่าวการประกวด/เสนอขอรับรางวัลด้านการวิจัย : ดูทั้งหมด


เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

service-image

Monthly Publication December 2023 : ดูทั้งหมด


ข่าวสาร : ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยร่วมโครงการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
14 มิถุนายน 2567 อ่าน 3 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 16
14 มิถุนายน 2567 อ่าน 3 ครั้ง

ขยายเวลาการรับผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The5th Research, Invention, and Innovation Congress(RI2C 2024)
12 มิถุนายน 2567 อ่าน 5 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ICDBSE 2024
7 มิถุนายน 2567 อ่าน 4 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
7 มิถุนายน 2567 อ่าน 7 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมงาน TAAL Best Research Article and Thesis Awards 2024
18 มิถุนายน 2567 อ่าน 3 ครั้ง

ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการพัฒนาสุดยอดผลงานนวัตกรรมไทยประจำปี 2567
27 พฤษภาคม 2567 อ่าน 44 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (Thailand Innovation Awards 2024)"
13 พฤษภาคม 2567 อ่าน 16 ครั้ง

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
2 เมษายน 2567 อ่าน 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 (Higher Education Innovation Awards 2024)
1 เมษายน 2567 อ่าน 78 ครั้ง


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


NU Coe Workshop : Ep.1 Find your distinctive competencies that create a unique proposition
24 พฤษภาคม 2567

การฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี”
24 พฤษภาคม 2567

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางรังสี ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
21 พฤษภาคม 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567
20 พฤษภาคม 2567

กองการวิจัยและนวัตกรรม X หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผนึกกำลังรวบรวมผลงานวิจัยจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ธีม “The Art of NU Research Exhibition”
20 พฤษภาคม 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัสดุการแพทย์
16 พฤษภาคม 2567