ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC)

9 พฤษภาคม 2566
รายละเอียด :

👥️ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC)

————————————————————

🧬เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3 (ฺBSL3) ในระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม SD-601 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จัดโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินงานกับจุลินทรีย์ สารชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ในกลุ่มที่ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูง มาถ่ายทอดและส่งต่อให้กับผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของแต่ละส่วนงาน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หรือมีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป โดยหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) การออกแบบสถานที่ การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ (facility design) ในสถานปฏิบัติการระดับ 3 การตรวจสอบและการบำรุงรักษาสถานปฏิบัติการระดับ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3 อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment: PPE) การตอบโต้กรณีเหตุฉุกเฉิน การฝึกปฏิบัติการออกแบบสถานที่ การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ ในสถานปฏิบัติการระดับ 3 การฝึกปฏิบัติสวมใส่และการถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล การฝึกปฏิบัติการเข้า - ออกสถานปฏิบัติการระดับ 3 การฝึกปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมครบจำนวนชั่วโมงตามที่กำหนด และมีผลการทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 24 คะแนน) ทำให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมครบถ้วนทั้ง 7 คน

🗣 โดย : งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC)

https://www.mis.research.nu.ac.th/ibc/index.php