หัวข้อข่าวสาร วันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 20 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 2 20 กุมภาพันธ์ 2023
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 20 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 21 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเชิญเข้าร่วมงาน AIC2023 15th Congress of the International Colour Association 21 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 15 มีนาคม 2023
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ The 7th UTCC National Conference ครั้งที่ 7 15 มีนาคม 2023
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 6 มีนาคม 2023
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17 27 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 "งานวิชาการรับใช้สังคม" 6 มีนาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 6 มีนาคม 2023
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 15 มีนาคม 2023
ประชาสัมพันธ์"การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ 20 มีนาคม 2023