หัวข้อข่าวสาร วันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 20 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 2 20 กุมภาพันธ์ 2023
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 20 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 21 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเชิญเข้าร่วมงาน AIC2023 15th Congress of the International Colour Association 21 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 15 มีนาคม 2023
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ The 7th UTCC National Conference ครั้งที่ 7 15 มีนาคม 2023
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 6 มีนาคม 2023
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17 27 กุมภาพันธ์ 2023
ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 "งานวิชาการรับใช้สังคม" 6 มีนาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 6 มีนาคม 2023
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 15 มีนาคม 2023
ประชาสัมพันธ์"การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ 20 มีนาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 16 มีนาคม 2023
ขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อและบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 21 มีนาคม 2023
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023 29 มีนาคม 2023
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 29 มีนาคม 2023
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการด้านการบิน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 29 มีนาคม 2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7" ประจำปี 2566 (ผ่านระบบออนไลน์) 29 มีนาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 22 22 มีนาคม 2023
ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 28 มีนาคม 2023
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023) 7 เมษายน 2023
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The4th Research, Innovation, and Innovation Congress (RI2C 2023) 7 เมษายน 2023
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 7 เมษายน 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 7 เมษายน 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 (The16th ITS) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566 19 เมษายน 2023
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 และระดับชาติครั้งที่ 24 19 เมษายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 19 เมษายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 9 19 เมษายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration) 19 เมษายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17 19 เมษายน 2023
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2566 19 เมษายน 2023
ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 19 เมษายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ "ล้านนาศึกษา" 24 เมษายน 2023
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 2 3 พฤษภาคม 2023
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 3 พฤษภาคม 2023
ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานและขยายเวลารับบทความการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (์NEUNIC 2023) 12 พฤษภาคม 2023
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII) 16 พฤษภาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" และวันนักวิจัย ประจำปี 2566 25 พฤษภาคม 2023
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 23 พฤษภาคม 2023
ขยายเวลาส่งบทความ และเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023 23 พฤษภาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติครั้งที่ 1 25 พฤษภาคม 2023
ขอเชิญเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 25 พฤษภาคม 2023
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15 25 พฤษภาคม 2023
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การเสพติด ประจำปี 2566 30 มิถุนายน 2023
ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 30 มิถุนายน 2023
ขอเชิญชวนส่งผลงานและบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2566 14 มิถุนายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023) 3 กรกฎาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 8 มิถุนายน 2023
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์แห่งประเทศไทย" เรื่อง มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล 26 กรกฎาคม 2023
ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการรดับชาติ ครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566 10 สิงหาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2หัวข้อ "การขับเคลื่อนองค์ความรู้การวิจัยเพื่อสร้างท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน" 10 สิงหาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2566 (International Conference on Biodiversity 2023: IBD2023) 10 สิงหาคม 2023
ประกาศรับข้อเสนอผลงาน Poster Presentation "งานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement Forum 2023 (MUSEF2023)" 10 สิงหาคม 2023
ขอเชิญส่งผลงานและบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 10 สิงหาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 13 31 สิงหาคม 2023
ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11" 31 สิงหาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชุาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 31 สิงหาคม 2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Recalibration 2024 22 สิงหาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Geothai 2023 31 สิงหาคม 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566 6 กันยายน 2023
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 6 กันยายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 (รูปแบบออนไลน์) 13 กันยายน 2023
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 22 กันยายน 2023
ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 22 กันยายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 23 22 กันยายน 2023
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 28 กันยายน 2023
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ครั้งที่ 14 29 กันยายน 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายวิจัยสารสนเทศ และเชื่อมโยงนักชีวสารสนเทศของประเทศไทยรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566 (Thailand Bioinformatics Research Network (TBRN 2023) : Talent Pool and Stakeholder Engagement) 29 กันยายน 2023
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและการแข่งขันทักษะทางวิชาการในการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 29 กันยายน 2023
เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 29 กันยายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 9 ตุลาคม 2023
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในงาน 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 "พัฒนา Soft Power ด้วยภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์" 16 ตุลาคม 2023
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 16 ตุลาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ 16 ตุลาคม 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2567 ครั้งที่ 14 รูปแบบออนไลน์ 17 ตุลาคม 2023
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ"สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)" ผ่านความร่วมมือระดับเมืองและการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศสวีเดน 17 ตุลาคม 2023
ขอเชิญชวนส่งผลงานและบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 12th The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2024) 20 ตุลาคม 2023
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 20 ตุลาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity, Science and Technology ครั้งที่ 1 27 ตุลาคม 2023
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27 ตุลาคม 2023
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) 1 พฤศจิกายน 2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Recalibration 2024 3 พฤศจิกายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" [AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)] 10 พฤศจิกายน 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "The National Conference on Routine to Research (R2R) for Hight Performance Organization 2024" 14 พฤศจิกายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 13 พฤศจิกายน 2023
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024) 17 พฤศจิกายน 2023
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลารับผลงานวิจัย และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (MFIU2023) 17 พฤศจิกายน 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย 27 พฤศจิกายน 2023
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 27 พฤศจิกายน 2023
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลงานวิจัยด้านยางของสถาบันร่วมแสดงใน Poster Zone งาน "LATEX CONFERENCE 30-31 January 2024 Pattani, Thailand" 1 ธันวาคม 2023
ขอเรียนเชิญส่งผลงานทางวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 16 (ECTI-CARD 2024) 14 ธันวาคม 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 14 ธันวาคม 2023
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advanced Network: APAN ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting) 14 ธันวาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมและการก่อสร้างครั้งที่ 4 2 มกราคม 2024
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2567 25 ธันวาคม 2023
ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 5 มกราคม 2024
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10 7 กุมภาพันธ์ 2024
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอและประกวดในงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2567 2 กุมภาพันธ์ 2024
ขอเชิญชวนเสนอผลงาน และขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2024 26 มกราคม 2024
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 สาขาสังคมศาสตร์และอาชญาวิทยา การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมาย และนิติวิทยาศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2024
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19 กุมภาพันธ์ 2024
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The9th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) 2024 16 กุมภาพันธ์ 2024