ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566

8 มิถุนายน 2566
อ่านจำนวน 47 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารแนบ : เปิดดู