ขอเชิญชวนส่งผลงานและบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2566

14 มิถุนายน 2566
อ่านจำนวน 29 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เอกสารแนบ : เปิดดู