หัวข้อข่าวสาร วันที่ ไฟล์แนบ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 30 มีนาคม 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ" 19 เมษายน 2023 เปิดดู
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ รุ่นที่ 2 18 พฤษภาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขครั้งที่ 18 30 พฤษภาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 29 มิถุนายน 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมอนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการสำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุ่นที่ 2 26 มิถุนายน 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 14 กรกฎาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 26 กรกฎาคม 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 26 กรกฎาคม 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การสร้างนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 9 สิงหาคม 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย 22 กันยายน 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ The1st Workshop on Research Integrity in Thailand 28 กันยายน 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น 9 ตุลาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม 16 ตุลาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 19 ตุลาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 17 พฤศจิกายน 2023 เปิดดู
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2024 5 มกราคม 2024 เปิดดู
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม 5 มกราคม 2024 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024)) 9 กุมภาพันธ์ 2024 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับช่วยทำงานวิจัยทางวิชาการและพัฒนางาน" 12 กุมภาพันธ์ 2024 เปิดดู