หัวข้อข่าวสาร วันที่ ไฟล์แนบ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 30 มีนาคม 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ" 19 เมษายน 2023 เปิดดู
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ รุ่นที่ 2 18 พฤษภาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขครั้งที่ 18 30 พฤษภาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 29 มิถุนายน 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมอนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการสำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุ่นที่ 2 26 มิถุนายน 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 14 กรกฎาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 26 กรกฎาคม 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 26 กรกฎาคม 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การสร้างนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 9 สิงหาคม 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย 22 กันยายน 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ The1st Workshop on Research Integrity in Thailand 28 กันยายน 2023 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น 9 ตุลาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม 16 ตุลาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 19 ตุลาคม 2023 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 17 พฤศจิกายน 2023 เปิดดู
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2024 5 มกราคม 2024 เปิดดู
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม 5 มกราคม 2024 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024)) 9 กุมภาพันธ์ 2024 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับช่วยทำงานวิจัยทางวิชาการและพัฒนางาน" 12 กุมภาพันธ์ 2024 เปิดดู
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง "โจทย์วิจัยและนวัตกรรมกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยสู่เชิงพาณิชย์" 22 กุมภาพันธ์ 2024 เปิดดู
ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง"เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024" 11 มีนาคม 2024 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง "หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา" 13 มีนาคม 2024 เปิดดู
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร" และหลักสูตร "นวัตกรรมเกษตร การค้าและการลงทุน" 15 มีนาคม 2024 เปิดดู
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา "การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ"ครั้งที่ 1: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและยั่งยืน 15 มีนาคม 2024 เปิดดู
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2024 20 มีนาคม 2024 เปิดดู
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การใช้ Generative AI ในการบริหารงานวิจัย" (Generative AI in Research Management) 1 เมษายน 2024 เปิดดู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมกิจกรรม 29 มีนาคม 2024 เปิดดู
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม 22 เมษายน 2024 เปิดดู
ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ ประจำปี 2567 (STS forum Young Leaders Program 2024) 2 พฤษภาคม 2024 เปิดดู
การประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development 2 พฤษภาคม 2024 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 19 13 พฤษภาคม 2024 เปิดดู
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to SDGs Impact Standard และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมฯ 16 พฤษภาคม 2024 เปิดดู