ขอประชาสัมพันธ์โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ"สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)" ผ่านความร่วมมือระดับเมืองและการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศสวีเดน

17 ตุลาคม 2566
อ่านจำนวน 30 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู