หัวข้อข่าวสาร วันที่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบเอกสารเผยแพร่ "รายงานดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ปี 2565" 3 มีนาคม 2023
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสาร 30 พฤษภาคม 2023
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2566 26 กรกฎาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Manuscript Writing Camp" 10 สิงหาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ 10 สิงหาคม 2023
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบเอกสารเผยแพร่ "รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2565" 13 กันยายน 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ.2566 (MUSEF 2023) 13 กันยายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 6 พฤศจิกายน 2023
ขอแจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร สักทอง 6 พฤศจิกายน 2023
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTAJ) 14 พฤศจิกายน 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS) 14 ธันวาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES) 10 พฤศจิกายน 2023
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2567 19 ธันวาคม 2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อุเทนถวาย 2 มกราคม 2024
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ 17 มกราคม 2024
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) 26 ธันวาคม 2023
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปี 2566 18 มกราคม 2024
กรมสอบสวนคดีพิเศษขอเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องแนวทางการกันผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดเป็นพยานในคดีพิเศษเพื่อการพัฒนากฎหมายในรูปแบบ E-book และ infographic 7 กุมภาพันธ์ 2024
ขอความอนุเคราะห์จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ 7 กุมภาพันธ์ 2024
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาระดับนานาชาติครั้งที่ 5 11 มีนาคม 2024
แจ้งข้อมูลการประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ และหลักเกณฑ์แนบท้าย 20 มีนาคม 2024
กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ 18 มีนาคม 2024
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น (Academy Journal of Northern) 1 เมษายน 2024
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 19 เมษายน 2024
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) 25 เมษายน 2024
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2 พฤษภาคม 2024
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางดำเนินงานของ สกสว.ในอนาคต 10 พฤษภาคม 2024
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.) เผยแพร่ผลงานวิจัยสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเด็กเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2567 12 มิถุนายน 2024