ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ "ล้านนาศึกษา"

24 เมษายน 2566
อ่านจำนวน 25 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

เอกสารแนบ : เปิดดู